Khách hàng

Hướng dẫn sử dụng quản lý Khách hàng

Tại mục Nhiều hơn ->chọn  Khách hàng, màn hình hiển thị danh sách tất cả Khách hàng

 

I. Tạo mới khách hàng

Trên menu Khách hàng, chọn  , màn hình hiển thị thông tin khách hàng cần điền

 

Lưu ý:

  • : nhập mã khách hàng hoặc bỏ trống để hệ thống tự sinh
  • Tên khách hàng: bắt buộc nhập
  • Số điện thoại, Email
  • Ngày sinh
  • Mã số thuế
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Địa chỉ
  • Giới tính
  • Loại khách

Chạm Lưu để hoàn thành lưu thông tin khách hàng

   II. Xem thông tin khách hàng

- Tại màn hình danh sách Khách hàng, bạn chạm vào khách hàng cần xem thông tin (1) ->  Màn hình sẽ hiển thị mục thông tin gồm tất cả thông tin đang có của khách hàng (2)

 

III. Công nợ khách hàng

- Trong mục thông tin khách hàng-> chạm vào mục Công nợ-> hệ thống hiển thị chi tiết công nợ của khách hàng. Tại đây, bạn có thể điều chỉnh hoặc thanh toán công nợ cho khách hàng.

 

1. Điều chỉnh công nợ

- Để điều chỉnh công nợ, bạn chạm Điều chỉnh ->chạm Cập nhật thông tin mới -> bấm đồng ý để lưu lại 

 

2. Thanh toán công nợ

- Để thực hiện thanh toán công nợ cho khách, bạn chạm Thanh toán để lập phiếu thu tiền từ khách -> điền thông tin phiếu thi -> chọn Lưu (3) để hoàn thành

 

3. Lịch sử giao dịch

- Trong mục thông tin khách hàng-> chạm vào mục lịch sử để xem. 

 

 

Nếu muốn xem chi tiết 1 đơn hàng, bấm vào mã hóa đơn màn hình sẽ hiển thị chi tiết hóa đơn đó.

IV. Cập nhật thông tin khách hàng

- Tại màn hình Khách hàng, để sửa thông tin bạn chạm vào -> sửa thông tin khách hàng -> chạm Lưu để hoàn thành thay đổi 

 

    

V. Ngừng hoạt động/cho phép hoạt động

- Tại màn hình Khách hàng, bạn chạm vào khách hàng cần cập nhật thông tin ->Ngừng hoạt động/Cho phép hoạt động (1) 

 

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý Khách hàng

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design